Algemene Voorwaarden

CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP
1. Het inschrijfgeld – éénmalig – bedraagt € 7,50,-
2. Contributie wordt voorafgaande aan iedere maand rond de 22ste dag van de maand, via automatische incasso, van het op het inschrijfformulier aangegeven bankrekening afgeschreven. Indien er meerder stornaties plaatsvinden belasten wij de kosten hiervoor bij u door.
3. Gedurende (school) vakantieperioden en nationale feestdagen is contributie verschuldigd, omdat het sportcentrum niet is gesloten, althans een aangepast rooster heeft deze periode.
4. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
5. De hoogte van de maandcontributie kan worden gewijzigd, en wordt alsdan een maand tevoren aangekondigd. Het staat het lid vrij haar / zijn lidmaatschap alsdan te beëindigen, waarbij de maand opzegtermijn automatisch in acht wordt genomen.
6. Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd.
7. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag binnen of buiten het sportcentrum, of de naam van het sportcentrum in een kwaad daglicht stellen, kan de toegang tot de sportaccommodatie ontzegd worden. Openstaande contributie tot aan het einde opzegtermijn blijft alsdan verschuldigd.
8. Het staat het sportcentrum vrij indien wettelijke situaties zich voordoen, om aanvullende bepalingen op te nemen inzake het lidmaatschap. Het lid wordt daarvan tijdig in kennis gesteld en heeft alsdan de keuze het lidmaatschap te continueren middels ondertekening van aanvullende bepalingen, of het lidmaatschap te beëindigen, met in acht name van de opzegtermijn van één maand.
9. Opzegging geschiedt minimaal per e-mail dan wel schriftelijk gedaan te worden of bij Team Loeffen Kickboxing op de gym bij Aaron Loeffen zelf.
MEDISCHE VERKLARING DEELNAME AAN TRAININGEN
1. Het lid verklaart middels deze vrij te zijn van blessure of (fysieke en mentale) beperkingen tot deelname aan de trainingen. Deze verklaring geldt tevens indien het inschrijfformulier door voogd of ouder ondertekend wordt.
2. Het lid verklaart geen medische geschiedenis te hebben welke een belemmering vormt voor deelname aan trainingen.
MATERIALEN
1. Het lid dient te beschikken over eigen sportmaterialen, of deze te huren binnen het sportcentrum.
2. Het gebruik van een tandbeschermer tijdens gevechtstrainingen is verplicht.
3. Het gebruik van hoofd- en / of schaamdeel- en / of borst- en / of scheenbeschermers wordt geadviseerd en is verplicht tijdens de jeugdtrainingen/sparring sessies.
Algemene voorwaarden Team Loeffen Kickboxing
AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan trainingen, gebruik van materialen, betreden van de sportaccommodatie waaronder te verstaan entree, zaal, kantine en douche- en kleedruimten geschiedt op eigen risico. Dienaangaande aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
2. In de wachtruimte bij de gym dient men zich als een gast te gedragen.
3. Aanwijzingen van de trainers dienen te worden opgevolgd.
4. Team Loeffen Kickboxing is niet verantwoordelijk voor schade aan door het lid meegebrachte eigendommen.
5. Het lid is wettelijk aansprakelijk (WA-verzekering) voor aan het gebouw; eigendommen van andere leden en fysieke of geestelijke aan leden toegebrachte schade. In het laatste geval te verstaan schade, niet voortkomende uit het risico van sport en spel.
6. Het lid is ermee bekend dat uitgeoefende sporten tot de contactsporten gerekend worden, waarbij blessures of letsel, gelijk bij andere sporten, voor kunnen komen. Het lid is ermee bekend dat deelname aan trainingen dit risico inhoudt.
7. Het is verboden om trainingen naar eigen inzicht in te delen, zonder medeweten van de trainers.
8. Heb respect voor elkaar.
HYGIENE EN VOEDINGSWAREN
1. Het lid is verplicht zorg te dragen voor zijn / haar hygiëne, voor, tijdens en na de training, mede door het gebruik van de sanitaire voorzieningen en een handdoek.
2. In de sportzaal mag enkel sportdrank of water genuttigd worden in afsluitbare flessen.
3. Voedingswaren mogen enkel in de wachtruimte worden genuttigd.
TRAININGSTIJDEN
Tijden van trainingen kunnen zonder opgave van reden gewijzigd worden, en worden tijdig gecommuniceerd via aankondiging in de gym.
OVERIGE
1. Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Team Loeffen Kickboxing.
2. Het lid stelt zich als doel een sociaal- sportieve sfeer te creëren en te waarborgen binnen de sportaccommodatie.
Privacyverklaring Team Loeffen Kickboxing.
Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze diensten u te kunnen aanbieden. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en de hieraan gerelateerde diensten zoals wij deze aanbieden en of van ons vraagt.
Welke gegevens worden door ons beheerd?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke dienst te kunnen bieden en om u te kunnen informeren.
Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten verwerken wij de volgende gegevens:
• N.A.W. gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• IBANnummer
• Gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen aanbieden van de betreffende dienst(en).
Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden bij ons op kantoor verwerkt. Vervolgens worden deze op een externe server bewaard.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zo lang dit wettelijk is vereist.
Na een opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.
Wij zijn wettelijk verplicht gegevens gedurende zeven jaren te bewaren.
Derde partijen
Wij vertrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derde geschied altijd via u, of er moet door u een nadrukkelijke toestemming zijn verleend.
Verantwoordelijke entiteit
Team Loeffen Kickboxing, 6651KR Druten/Industrieweg 41-A